Algemene voorwaarden en lesbepalingen Optimum Tennis zomer- en winterseizoen

 

 1. Een lesuur duurt 60 minuten, deze tijd is inclusief warming-up, inspelen en uitleg.
 2. De cursist dient lid te zijn van de desbetreffende club waar de lescursus (zomer 17 weken / winter 15 weken) worden gevolgd. Bij T.V. de Molen betekent dit volledig lid of proeflid tijdens de maak-kennis-met-tennis periode (3 maanden) zie de tarieven hier.
 3. Voor contact/ inschrijven van het lidmaatschap kijk op de site www.tv-demolen.nl (Nieuw-Beijerland) of T.V. Goudswaardse Boys (tennis.goudswaard@gmail.com).
 4. De tennislessen in het zomerseizoen worden op gravel of smashcourt gegeven, zorg dus voor goede (gravel)schoenen.
 5. Bij afwezigheid van de tennisleraar/lerares door ziekte of door blessure wordt de les ingehaald of wordt de tennisles door een vervangende leraar/lerares (gediplomeerd) gegeven.
 6. Gemiste groepslessen of privé-lessen van de leerling/leerlingen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd. Bij een gemiste groepsles kan er alleen indien mogelijk bij een gelijkwaardig niveau en plaats in een andere groep de les worden ingehaald. Dit bepaalt de tennislerares/leraar.
 7. Als u verhinderd bent verzoeken wij u dat zo tijdig mogelijk aan uw tennisleraar te laten weten zodat de tennisleraar in zijn lesvoorbereiding daar rekening mee kan houden.
 8. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. van de leerling volgt geen restitutie van lesgeld.
 9. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient uiterlijk 14 dagen na aanvang van de 1e les te worden voldaan. In overleg met de tennisleraar is het mogelijk om in twee termijnen te voldoen. Bij betaling in 2 termijnen dient de 2e betaling vóór aanvang van les 11 betaald te zijn.
 10. Binnen 14 dagen na aanvang van de lessen moet het lesgeld worden overgemaakt op: Rabobank t.n.v Optimum Tennis, rekening nummer: NL23 RABO 0328 1704 29. U ontvangt automatisch een factuur op het door u opgegeven e-mailadres wanneer uw lestijd en lesdag bekend zijn.
 11. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 12. Is de betaling niet voldaan voor aanvang van de 3de les zullen de lessen stopgezet worden voor de cursist cq. leerling.
 13. Wanneer de les is aangevangen/gestart en er in de les wordt gestaakt/onderbroken dit in verband met regen, dan zal deze les worden beschouwd als zijnde gegeven.
 14. Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen en tijdens schoolvakanties.
 15. Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt de 1e les voor rekening van de leerling, de 2e voor rekening van de leraar, de 3de voor de leerling enz.
 16. In de winterperiode kan worden uitgeweken naar een andere locatie waarbij rekening wordt gehouden met de afstand en reistijd (wanneer banen gehuurd moeten worden zijn de kosten voor rekening van de cursisten).
 17. Bepalen wanneer deze inhaaldag(en) zullen zijn is in direct overleg met de tennisleraar en cursist(en).
 18. Optimum Tennis is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.
 19. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Optimum Tennis waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen. Optimum Tennis zal in de week voorafgaand aan de start van de lessen telefonisch of per email berichten in welke groep de cursist geplaatst wordt.
 20. Optimum Tennis streeft er naar iedereen in te delen conform het inschrijfformulier. Optimum Tennis behoudt zich echter het recht om bij groepslessen af te wijken van de door de cursist opgegeven groepsgrootte. Bij verandering van 4 naar 2 personen wordt voor de start van de eerste les contact opgenomen met de cursist.
 21. Indien een cursist een les mist door eigen toedoen (te laat of niet afmelden) kan deze niet worden ingehaald.
 22. Cursisten gaan er mee akkoord dat zij e-mails krijgen over lessen, evenementen en andere activiteiten die Optimum Tennis onderneemt.
 23. Door in te schrijven geeft u ons toestemming om beeldmateriaal gemaakt tijdens onze tennisactiviteiten voor eventuele promotionele doeleinden te gebruiken (o.a. brochures, website). 
 24. Bij aanvang van de lessenreeks gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor tennislessen en bent u bekend met de inhoud van deze voorwaarden.